PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TECHNIKUM

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych

 

Sprawdź odpowiedź

 

Nie, za naukę w szkole uczniowie płacą świadomą i bez wynagrodzenia pracą na rzecz społeczności Grupy BUJNOWICZTM, wykraczającą poza ramowy plan nauczania (potocznie plan lekcji). Uczeń – osoba niepełnoletnia lub pełnoletnia – wykonuje określone świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariusz pracuje w Technikum Akademii Artystycznej lub Fundacji Ziarno Talentu na podstawie i w oparciu o pisemne porozumienie zawarte ze szkołą lub organizacją pozarządową. Porozumienie ma formę pisemną.

Nie, Technikum jest szkoła niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Niepubliczna, czyli:

 • założycielem i organem prowadzącym nie jest np. Miasto Katowice tylko osoba fizyczna – w przypadku Technikum Akademii Artystycznej to Pan Marcin Bujnowicz,
 • nasz rozwój finansujemy z subwencji, dotacji i środków prywatnych.

O uprawnieniach szkoły publicznej, czyli:

 • podlegamy nadzorowi Śląskiego Kuratora Oświaty (czyli jak wszystkie szkoły publiczne),
 • gwarantujemy uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych (czyli jak w szkołach publicznych),
 • realizujemy programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (czyli jak w szkołach publicznych),
 • realizujemy zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania szkół publicznych danego typu, czyli w naszym przypadku dla technikum,
 • stosujemy zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania,
 • prowadzimy dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
 • kształcimy w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
 • zatrudniamy nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
Tak! Oczywiście po zdaniu egzaminu maturalnego
Jako czteroletnie technikum, umożliwiamy nie tylko uzyskanie świadectwa dojrzałości (potocznie matury) po zdaniu egzaminu maturalnego, ale także uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika realizacji nagrań i nagłośnień oraz technika organizacji reklamy (oczywiście po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie).
Cztery lata, czyli identycznie jak w szkołach publicznych (potocznie państwowych).
W Katowicach, przy ulicy Granicznej 27 w budynku Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera.
W bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Muzycznej i Politechniki Śląskiej.
Dojazd do szkoły:

Przystanek: Katowice Graniczna

Kierunki: Chorzów, Bytom, Siemianowice, Katowice: Chebzie, Wełnowiec, Zawodzie, Brynów, Koszutka
Linie tramwajowe KZK GOP: T0, T6, T11, T13, T16, T20, T23, T35, T36, T7, T43

 

Przystanek: Katowice Krasińskiego

Linie autobusowe KZK GOP: 910

 

Przystanek: Osiedle Paderewskiego Graniczna

Katowice: Ligota, Michałkowice, Wesoła, Giszowiec, Nikiszowiec, oś. Tysiąclecia, Murcki, Zawodzie
Linie autobusowe KZK GOP
: 672, 674, 910, 672N, 940
Linie autobusowe MZK Tychy: 1, 14

Dla wszystkich uczniów Technikum:

 • Przedmioty ogólnokształcące (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół publicznych): 1. Język polski. 2. Język angielski. 3. Drugi język obcy (niemiecki lub francuski). 4. Wiedza o kulturze. 5. Historia. 6. Wiedza o społeczeństwie. 7. Podstawy przedsiębiorczości. 8. Geografia. 9. Biologia. 10. Chemia. 11. Fizyka. 12. Matematyka. 13. Informatyka. 14. Wychowanie fizyczne. 15. Edukacja dla bezpieczeństwa. 16. Zajęcia z wychowawcą.

Dla technika realizacji nagrań i nagłośnień (zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach dla szkół publicznych):

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Zasady akustyki i elektroakustyki. 2. Instrumentoznawstwo i zasady muzyki. 3. Język angielski w produkcji dźwięku. 4. Działalność gospodarcza w produkcji dźwięku. 5. Elementy toru fonii.
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 1. Podstawy gry na fortepianie. 2. Realizacja nagrań. 3. Realizacja nagłośnień.

Dla technika organizacji reklamy:

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1.Marketing w działalności reklamowej. 2. Sprzedaż w reklamie. 3. Język angielski w działalności reklamowej. 4. Działalność gospodarcza w reklamie. 5. Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie. 6. Organizacja i techniki reklamy.
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 1. Organizacja sprzedaży reklamy. 2. Projektowanie kampanii reklamowej.
Wszystkie przedmioty są ważne :)
Ze względu na efektywność procesu nauczania, otwarcie Technikum założyliśmy przy minimum dwudziestu uczniach w klasie. Maksymalną liczbę uczniów ustaliliśmy na 30 osób. UWAGA: w drugim roku nauki nie planujemy otwierania dwóch klas (oddziałów). Skupiamy się wyłącznie na uruchomieniu jednej klasy. Chcemy zagwarantować najwyższą jakość kształcenia zawodowego i ogólnego oraz uzyskać określone wyniki edukacyjne naszych uczniów.
Nie określamy minimalnego pułapu punktów rekrutacyjnych. Określiliśmy maksymalną liczbę przyjęć do pierwszej klasy – 30 osób.
Tak. W roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miasta Katowice udzieli nam dotacji z budżetu miasta do każdego ucznia. Stosowne dokumenty podpisaliśmy we wrześniu 2014 roku. I co roku będziemy je prolongować.

Na ten moment nie przewidujemy takiego problemu. Po pierwsze – zgodnie z ustawą o systemie oświaty do każdego ucznia przysługuje nam obligatoryjna dotacja publiczna. W ten sposób mamy zagwarantowane stałe finansowanie.

Po drugie – mamy specyficzny profil działalności (podmiotów Grupy BUJNOWICZTM, na który składają się:

Podmioty działalności oświatowej:

 • Placówka Artystyczna Akademii Artystycznej, złożona z domen działalności:
  • Szkoła Muzyczna YAMAHA,
  • Letnia Akademia Muzyki,
  • Music English Academy,
  • Marching School;
 • Technikum Akademii Artystycznej;
 • Placówka Doskonalenia Akademii Artystycznej.

Podmiot działalności gospodarczej:

 • Przedsiębiorstwo BUJNOWICZ Konsorcjum, złożone z domen działalności:
  • Impresariat Muzyczny CONCERTO,
  • Business Consulting & Training.

Organizacja pozarządowa:

 • Fundacja Ziarno Talentu.

Owa specyficzna działalność, wzajemnie uzupełniająca się: 1) gwarantuje nam zróżnicowane źródeł przychodów na pokrycie kosztów bieżącej działalności, 2) pozwala na efektywniejsze wykorzystanie majątku i zasobów lokalowych, 3) i – co najważniejsze – umożliwia wzajemne wspieranie się, rozwijanie i uzupełnianie poszczególnych działań (tzw. efekt kuli śnieżnej, który w przenośni odnosi się do procesu, który rozpoczyna się na małą skalę i rozrasta stopniowo, stając się większym; istotnym aspektem efektu jest to, że im bardziej zaawansowany jest dany proces, tym trudniej go zatrzymać).

Nauczyciele są stali, choć nie jest ich to jedyne miejsce pracy.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji od 6 maja rusza rejestracja kandydatów. Rejestracja odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie Wniosku o przyjęcie kandydata, dostępnego na stronie internetowej www.AkademiaArtystyczna.pl w zakładce „Wyślij wniosek”. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zawarty jest we wspomnianym regulaminie rekrutacji.

W terminie do 10 czerwca br. kandydaci są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu Technikum oryginałów bądź kserokopii nw. dokumentacji:

 1. oryginał wniosku o przyjęcie kandydata podpisany przez rodziców kandydata (opiekunów prawnych) lub kandydata pełnoletniego,
 2. zaświadczenie/a o uzyskaniu tytułu finalisty w wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty lub innych osiągnięciach kandydata, nie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 3. zaświadczenia potwierdzające uczęszczanie na zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, inne) oraz udokumentowane osiągnięcia artystyczne i przykłady własnego dorobku artystycznego – odpowiednio do wybranego kierunku kształcenia.

W terminie do 28 czerwca kandydaci są zobowiązani uzupełnić Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Technikum o kserokopię lub oryginał:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 3. trzy fotografie: wymiar: 30 x 42mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)

W terminie do 20 lipca kandydaci są zobowiązani dostarczyć – pod rygorem nie przyjęcia do Technikum – :

 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. zaświadczenia lekarskiego uzyskanego od lekarza medycy pracy, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.