Placówka Doskonalenia Akademii Artystycznej

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności, a także zdobywanie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub specjalistycznych na:

 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)
  w zakresie kwalifikacji właściwej dla obszarów kształcenia – artystycznego i administracyjno-usługowego. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydanego zgodnie z rozporządzeniem MEN) i umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie;

 • kursach umiejętności zawodowych (KUZ)
  w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia – artystycznego i administracyjno-usługowego, a także wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Ich ukończenie umożliwia uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (wydanego zgodnie z rozporządzeniem MEN).

 • na kursach innych (KI)

  • fachowych (specjalistycznych) umożliwiających zdobycie fachowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zawodach szkolnictwa zawodowego oraz w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy poprzez:

    • krótkie szkolenia fachowe (Certificate Professional Trainings);

    • kursy fachowe z praktykami (Certificate Professional Courses)

   To zajęcia dla początkujących specjalistów, jak i doświadczonych fachowców, nie oczekujących zawodu. Ukończenie kursów innych – fachowych, umożliwia uzyskanie zaewidencjonowanego Zaświadczenia o ukończeniu kursu (wydanego zgodnie z rozporządzeniem MEN).

  • hobbistycznych umożliwiających rozwijanie zainteresowań i praktycznych (amatorskich) umiejętności poprzez:

   • krótkie szkolenia hobbistyczne (Hobby Short Trainings);

   • hobbistyczne programy nauczania (Hobby Teaching Programs)

   To zajęcia dla początkujących pasjonatów (hobbistów). Edukacja oparta na autorskich programach z naciskiem na rozwijanie praktycznych (amatorskich) umiejętności pracy na estradzie, w studiu, w internecie, etc. Ich celem jest wykreowanie pasjonatów (hobbistów) realizacji dźwięku, światła, obrazu, multimediów, etc. Kursy kończone są dyplomem uczestnictwa w kursie.

Wszystkie kursy odbywają się w formach pozaszkolnych w trybie stacjonarnym lub zaocznym, a także z wykorzystaniem, metod i technik kształcenia na odległość.